Algemene privacyverklaring

Katholiek Onderwijs Mol vzw en Scholengemeenschap K.O.M.B.O. hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.


Deze privacyverklaring geldt voor onze gehele organisatie. Ook voor scholengemeenschap K.O.M.B.O., met als aangesloten scholen


  • Vrije Basisschool Balen Centrum
  • Vrije Basisschool De Toren
  • Vrije kleuterchool De Tovertuin
  • Vrije Basischool Klavertje 4
  • Vrije Basisschool Millekemol
  • Vrije Lagere School Rozenberg
  • Sint-Jan Berchmanscollege Lagere School
  • Vrije Basisschool Stapsteen
  • Vrije Basisschool Wezel


  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Katholiek Onderwijs Mol vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


  Dit brengt met zich mee dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als blijkt dat wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


  Als Katholiek Onderwijs Mol vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@komvzw.be.


  Waarom verwerken wij persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden door Katholiek Onderwijs Mol vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Beheer leerlingenadministratie
  • Beheer personeelsadministratie
  • Beheer financiële administratie


  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identificatiegegevens
  • Persoonlijke contactgegevens
  • Persoonlijke gegevens ifv de schoolwerking
  • Persoonlijke gegevens ifv schoolfinanciën

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


  Verstrekken aan derden

  De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.


  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


  Bewaartermijn

  Katholiek Onderwijs Mol vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.


  Beveiliging van de gegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen, die namens Katholiek Onderwijs Mol vzw, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan discretieplicht daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen die voor het verwerken van persoonsgegevens worden gebruikt.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren op regelmatige basis onze maatregelen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


  Uw rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan steeds contact opnemen hieromtrent met privacy@komvzw.be


  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover onmiddellijk met ons contact op te nemen via privacy@komvzw.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


  Wijziging privacyverklaring

  Katholiek Onderwijs Mol vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2020.